Söyleşiler

Sosyal bir varlık olarak insanlar yaşamını devam ettirmek, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için çevresiyle sürekli bir biçimde etkileşim halindedir. Kişiler, çevresiyle kurduğu bu etkileşimler içerisinde duygu, düşünce, istek ve ilgilerini pasif, saldırgan, manipülatif ve atılgan gibi çeşitli ve kendine özgü davranış biçimleri ile ifade ederler. Atılganlık, bireyin olumlu ve olumsuz duygu, düşünce ve arzularını başkalarının haklarını gözeterek ve bu konuda kaygı ve suçluluk duymaksızın doğrudan, etkili ve uygun bir biçimde ifade edebilmesidir. Atılganlık, kişiler arası ilişkilerde istendik bir davranış tarzıdır ve kişiyi, kişiler arası iletişimde etkin kılmaktadır. Bu söyleşide katılımcıların, kişiler arası ilişkilerinde kullandığı atılganlık becerilerine yönelik kendi davranış özellikleri ile tanışması, atılgan davranış sergileme becerisini destekleyebilecek bazı tekniklerin (ben dilini kullanma, uygun istekte bulunma, hayır diyebilme) farkına varması amaçlanmaktadır.

Arş. Gör. Gülşah Yıldız Aytaç

Bu ders kapsamında günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucu giderek karmaşıklaşan ve zorlaşan doğru bilgiye doğru zamanda ve yerde erişim açısından önem taşıyan ve 21. yüzyıl bireylerinin sahip olması gereken bilgiyi elde etme becerileri ele alınmaktadır. Ayrıca derste bilgi okuryazarlığı kavramından hareketle öğrencilerin hem üniversite hem de günlük yaşamları boyunca kullanacakları ve bilgi okuryazarı bir birey olmalarında etkili olan becerilere -eleştirel ve analitik düşünme, bilgiyi bulma, elde etme, düzenleme, kullanma ve paylaşma değinilmektedir.

Doç. Dr. Tolga Çakmak
Doç.Dr. Şahika Eroğlu

Çatışma yaşamımızın kaçınılmaz bir parçası, gerçeğidir. Hemen her gün eğitim yaşantımızda, iş yaşantımızda, aile ve arkadaş çevremizde, en yakınlarımızla hatta kendimizle çatışırız. Her ne kadar pek çoğumuz çatışmadan kaçınmaya çalışsa da maalesef bu mümkün değildir. Çatışmadan kaçamayız ancak çatışmayı yönetebiliriz. Çatışmayı, çatıştığımız tarafla olan ilişkimizi koruyarak, hatta besleyerek, amacımızdan da vaz geçemeden yönetmek mümkün.

Bu söyleşi, katılımcılara çatışmaya karşı nasıl bir duruşları olduğu ve kendi çatışma yöntemlerinin neler olduğuna yönelik bir gözden geçirme fırsatı sunacak, ekili çatışma yönetimi stratejileri tartışılarak, katılımcılara günlük yaşamlarında kullanabilecekleri tekniklere yönelik örnekler verilecektir.

Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş

Hacettepe Üniversitesi’nde eğitimine başlayan bir öğrenci, kendisini nasıl bir sürecin beklediği konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir. Belki de birçok yanlış bilgi edinmiş de olabilir.

Mesleğinin iyisi olma yolculuğunda yapılmasına ihtiyaç duyulanlar, kişinin kariyer planlaması sırasında dikkat etmesi gerekenler, akademik yaşantıya dair bilgiler, günlük hayattan örnekler eşliğinde aktarılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi olarak meslekte ve akademide başarılı olmanın ipuçları katılımcılar ile paylaşılacaktır. Merak edilen tüm başlıklar interaktif bir ortamda değerlendirilecektir.

Prof. Dr. Deniz Demiryürek

Yakın bir zamanda bozuk bir kaldırım ya da bir çevre kirliliği mi gördünüz? Bu sorunun hızlıca çözümü için bir girişimde bulundunuz mu? Birçoğumuz için ilk sorunun cevabı “evet” iken, ikinci sorunun cevabı “hayır”dır; dijital çevre müfettişleri hariç! Onlar bu tür çevresel sorunların hızlıca çözüme ulaşmasını hedeflerler. Bunun için akıllı cep telefonlarından karşılaştıkları sorunları raporlayıp, takipçileri ile paylaşırlar ve çözümün takipçisi kalırlar. Bu söyleşide geliştirilen EcoSnap adlı mobil uygulama tanıtılacak olup, katılımcıların nasıl kolaylıkla birer dijital çevre müfettişi olabilecekleri anlatılacaktır.

Doç. Dr. Berk Anbaroğlu

Bir süredir internet çağının içinde yaşayan bireyler hergün teknolojinin farklı bir gelişimine de şahitlik etmektedirler. Tüm bu gelişmeler ile birlikte toplumun alışkanlıkları, yasam tarzı ve davranışları hızla yeniden şekillenmektedir. Ancak, tüm bu gelişmeler beraberinde bir takım olumsuzluklar da doğurmaktadır. Bunlardan en çok bilineni ve endişeye neden olan kişilerin internet ve diğer teknolojik ürünlere bağımlı hale gelmeleridir. Artan internet kullanıcılarının sayısında gözlemlenebilen problemli davranış yelpazesi giderek açılmakta ve karmaşık hale gelmektedir. “Problemli Internet Kullanımı” (PIK) olarak da tanımlanan bu olgu; problemli internet kullanımı sonrası ortaya çıkmaya başlayan; telefonsuz kalma korkusu (Netlessfobi), internetsiz kalma korkusu (Nomofobi) veya sosyal ağların kullanımı ile beslenen sürekli güncelleme ve izleme davranışı şeklinde tüm dünyada bilgiyi kaçırma korkusu (FoMO) olarak adlandırılan kaygı türlerini içermektedir.  Bu söyleşimizde dijitalleşmenin karanlık taraflarının; yeni bağımlılık ve korkuların konuşulması amaçlanmaktadır.

Prof. Dr. Pınar Başgöze

İçinde yaşadığımız dünya sadece değişmiyor hızla dönüşüyor.. Sosyokültürel, çevresel, ekonomik ve teknolojik aktörler hemen her alanda baş döndürücü etkiler gösterirken yükseköğretim alanını da ayak uydurmaya zorluyor. Üniversiteler, öğrenciler, öğretim elemanları ve mezunlar artık bu dönüşüm ortamına uyum sağlamak zorundalar. Uyum gerçekleşmezse ne mi olur? Dinozorlara ne olmuştu?

Bu söyleşide, yükseköğretim alanını etkileyen dönüşümün dinamikleri ile eğitim ve öğretimi tehdit eden küresel risklerin neler olduğuna ilişkin bir gözden geçirme fırsatı sunulacak, yükseköğretim öğrencisi olarak dönüşen dünya ile başa çıkmak için hangi becerilere sahip olunması gerektiği ve bu becerilerin öğrenim hayatı boyunca kazanılmasına yönelik stratejilerle ilgili örnekler tartışılacaktır.

Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım
Doç. Dr. Salih Bardakçı

Bu dersin amacı tütün (sigara) kullanımının ve sigara dumanından pasif etkilenimin zararlı etkilerinin, bu olumsuz etkilerden korunma yaklaşımlarının ve Hacettepe Üniversitesinin bu çalışmalardaki örnek ve öncü uygulamalarının öğrenilmesidir. Bu dersin sonunda öğrenciler;

 • Tütün (sigara) kullanımının sağlık, sosyal, ekonomik ve çevresel olumsuz etkilerini sayabilecekler,
 • Tütün kontrolü çalışmalarının temel ilkelerini söyleyebilecekler,
 • Tütün endüstrisinin özellikle gençlere yönelik çabalarını bilecek ve bunlardan korunma yollarını bilecekler,
 • Türkiye’nin tütün kontrolü konusundaki örnek konumu hakkında bilgi sahibi olacaklar,
 • Hacettepe Üniversitesi’nde yürütülen tütün kontrolü çalışmaları ile bu konularda üniversite yönetiminin duyarlılığı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Prof.Dr. İsmail ÇELİK
Uzm. Dr. Pınar Güner Üliç
Şennur Küçükçoban
Esinç Arz

Eğlenmek, neşeli ve hoşça zaman geçirmektir. Öğrenmek ise, çevreyle etkileşimler sonucunda kalıcı değişiklikler edinmek olarak tanımlanır. Öyleyse hem eğlenmek hem öğrenmek olası mıdır? Öğrenmekten keyif alınıp, öğrenmenin tadına varılabilir mi? Öğrenirken gülmek, gülerken düşünmek ve yapmak hoşa gider mi? Öğrenirken nasıl sorumluluk alınır? Bu soruların yanıtlarını birlikte bulabiliriz. Beraberliğimizde; birbirimizle ilgili temel bilgi, beceri ve duygularımızı paylaşacağız. Bireysel özelliklerimizi tanıyacağız, tanışacağız. Aramıza gelişinizle, dönüşünüz arasında çok fark olacak: Gerçekten! İsterseniz! Görüşmek dileğiyle…

Dr. Burcu Akhun
Dr. Sıddıka Demirtaş

Ders kapsamında; engel tipleri, özel gereksinimi olan öğrencilerin üniversite yaşamına tam katılımları önündeki engeller, iletişim ve yardım önerileri, ulaşılabilirlik ve yaşamı kolaylaştırıcı genel önerilerle ilgili bilgi verilecektir. Engelli öğrenciler, gönüllü öğrenciler ve üniversiteye yeni katılan öğrenciler yaşam örnekleri paylaşacaklardır. Derse katılan öğrencilere kendi aralarında engelli rol çalışması yaparak farkındalık kazandırılmaya çalışılacaktır.

Doç. Dr. Onur Altuntaş

Bu söyleşi kapsamında Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi bünyesinde gerçekleştirilen Erasmus Maceram Dijital Hikayelerinden bir seçki öğrencilerle paylaşılacak ve bu dijital hikayeler üzerinden Erasmus deneyimleri hakkında söyleşilecektir. Bununla birlikte üniversitemizin Erasmus olanaklarına ilişkin genel bir bilgilendirme yapılacaktır.

Öğr. Gör. Dr. Burcu Şenel Alpuğan
Arş.Gör. Hakan Soner Şener

Ülkemizdeki ve dünyadaki Girişimcilik Ekosisteminin gelişmesi ve büyümesi için mevcut çalışmalar (ön kuluçka, kuluçka, hibe fon programları, hızlandırıcı programları ile yatırımcılık dünyası) hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Salim Öztürk
Zeynep Bilgiç

Hacettepe’de Kariyer Yolculuğu

 • Üniversiteyi kazandım! Ya sonrası?
 • Kariyerimize yön vermek için neler yapmalıyız?
 • KARMER neler yapar, faaliyet alanları nelerdir?
 • Öğrencilerimiz KARMER’den nasıl faydalanır?
 • Kariyer fuarları ve planlanan kariyer faaliyetleri


Prof. Dr. Ali Ziya Alkar
Doç.Dr. Serhat Öztürk

Küresel gelişmeler ile kültürlerarası iletişimin ulaştığı boyut neticesinde, yabancı dil öğrenmenin mesleki yetkinlik açısından taşıdığı önemden hareketle; bu söyleşide Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen 3 yabancı dildeki hazırlık ve 13 yabancı dildeki zorunlu veya seçmeli dersler kapsamında öğrencilere hangi olanakların sunulduğu hakkında ilgili birim yöneticileri ile öğretim sorumluları tarafından bilgilendirmeler yapıldıktan sonra öğrencilerin sorularına cevaplar verilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Recep Özbay

Günümüzde tüm ülke ekonomileri için önemi gittikçe artan girişimciliğin doğru anlaşılması ve değerlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Hızla değişen ve yüksek rekabet içeren profesyonel hayat yenilikçiliği ve değişimi vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkarmaktadır. Girişimcilik, birey ve toplum için değer yaratan, tehdit ve fırsatların görülüp, maddi ve manevi risklerin üstlenildiği bir yenilik sürecidir. Bu noktada öğrencilerimizin girişimcilik kavramı ile üniversite öğrenimi süreçlerinin en başından tanışması, alanlarında uzmanlık kazandıkça kendilerini keşfetmelerine ve yenilik arayışı içinde olmalarına katkı sağlayacaktır.

Bu doğrultuda bu söyleşi/seçmeli etkinlik öğrencilerin

 • Girişimcilik, girişimcilik türleri ve yenilik kavramlarını öğrenmelerini,
 • Ülkemizden ve dünyadan çeşitli göstergelerle girişimciliğe dair bakış açısı kazanmalarını,
 • Girişimcilik özelliklerini değerlendirebilmelerini ve
 • Bu özellikleri nasıl geliştirebileceklerini öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Doç. Dr. Anıl Boz Semerci
Arş. Gör. Leyla Boy Akdağ
Arş. Gör. Hürcan Kabakcı

Hacettepe Üniversitesine başlayan öğrencilerin güvenli bir eğitim hayatı olmasının en önemli koşullarından birisi de tacizden korunmadır. Bu amaçla üniversitemizde çeşitli çalışmalar yapılmakta ve önlemler alınmaktadır. Bu söyleşide ilgili çerçevede yer alan kavramları konuşacak, yasal düzenlemelerle, disiplin yönetmeliğinin ilgili maddeleri konusunda bilgi paylaşacağız. Ayrıca olası bir taciz durumunda başvuru mekanizmaları ve sunulan hizmetlerden bahsedeceğiz.

Prof. Dr. Aysun Balseven Odabaşı
Prof. Dr. Nüket Paksoy Erbaydar

Bu derste etik değerler ve bir etik değer olarak hoşgörü kavramı üzerinde durulduktan sonra gerek toplumsal yaşamda gerekse üniversite yaşamında hoşgörünün önemi üzerinde durularak, adalet ve özgürlük gibi hoşgörünün de toplumsal yaşamın olmazsa olmazlarından olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz

İletişim, toplumsal varlıklar olduğumuz için yaşamsal dolayısıyla vazgeçilmez ihtiyaçlarımızdan biridir. Sosyalleşmek, başkalarıyla ilişki kurmak, anlamak ve anlaşılmak, çevremizde olup bitenleri öğrenmek, deneyimlerimizi aktarmak ve eğlenmek için kullandığımız iletişim, kuralları olan ve kuralları öğrenildiğinde etkin şekilde işleyen teknik bir mesele değildir. İletişim, bağlam bağımlıdır. Bir parçası olduğumuz üniversite hayatı da etkileşimlerimizi şekillendiren bağlamlardan biridir. Bu etkinlikte amaç, yaşamsal öneme sahip iletişim süreçlerinde farkında olmamız gereken kişilerarası iletişim bileşenleri ve becerileri hakkında örnekler üzerinden paylaşımda bulunmaktır. Üniversite yaşantısındaki etkileşimlerde kişilerarası iletişim becerilerinin farkında olmak, üniversite deneyimini olumlu şekillendirmeye katkı sağlayacaktır.

Arş. Gör. Dr. Gökçe Zeybek Kabakcı

Ders kapsamında İletişim Fakültesi Prodüksiyon Atölyesi mobil cihazlarla çekim tekniklerini öğretecektir.

 • Mobil cihazın yatay ve dikey kullanımı
 • Çekim düzeci
 • Çekim planları
 • Kamera açıları
 • Çekimde ses ve ışık

Öğr. Gör. Özgür Ağkül
Öğr. Gör. Sibel Tekin
Öğr. Gör. Egemen Adak

Bu söyleşide katılımcıları, covid-19 pandemisi ile birlikte daha da öne çıkan psikolojik sağlamlık kavramına ilişkin kendi bakış açılarına, kendi sağlamlıklarına ilişkin değerlendirmelerine ve sağlamlıklarını nasıl geliştirebileceklerine ilişkin bir öz-farkındalık yolculuğuna çıkarmak amaçlanmaktadır.

Doç. Dr. Duygu Hiçdurmaz

İskelet kasları tarafından gerçekleştirilen ve enerji harcamasını gerektiren herhangi bir vücut hareketi olarak tanımlanan fiziksel aktivite, iş yaşamı, ev işleri, ulaşım veya serbest zaman aktivitelerinin bir parçası ya da egzersiz veya spora katılırken farklı düzeyde efor (aktivite şiddeti) sergilenerek gerçekleştirilebilir. Düzenli fiziksel aktivite, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet, meme ve kolon kanseri gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde önemli bir rol oynar. Öte yandan, yüksek düzeyde hareketsiz yaşam tarzı kardiyovasküler hastalık ve tip 2 diyabetin yanı sıra kardiyovasküler, kanser ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskini artırır. Bu söyleşide, fiziksel aktivite ve hareketsizliğin fiziksel ve zihinsel sağlığımızı, dolayısıyla yaşam kalitemizi nasıl etkilediği, geçmişten günümüze fiziksel aktivite düzeyinin nasıl değiştiği, sağlığın geliştirilmesi ve korunması için önerilen fiziksel aktivite türü, şiddeti ve süresi hakkında bilgi verilecektir.

Prof. Dr. Ayşe KİN İŞLER

Günümüz tüketim toplumunda bireysel ya da toplumsal etkinliklerin hatta yaşamsal faaliyetlerin sonucunda atık oluşmaktadır. Atık, gerek oluşturduğu kirlilik gerek depolama alanı ihtiyacı ile küresel ölçekte en büyük problemlerden biridir. Tüik verilerine göre Türkiye’de kişi başı evsel atık miktarı günlük 1,13 kg olup bunun en az %20’si geri dönüşebilir niteliktedir. Bu tür atıkların çöpten ayrılıp geri dönüşüme kazandırılması hem depolama alanı ihtiyacını azaltmakta hem de bu tür atıkların hammadde olarak ekonomiye kazandırılması ile doğal kaynakların tüketimi azaltılmaktadır. Bu konuda bireysel çabaların ve bireysel alışkanlıkların atık üretmemeye, en azından azaltmaya yönelik değiştirilmesinin ya da şekillendirilmesinin önemi oldukça büyüktür. Hacettepe Üniversitesi Yerleşkelerinde ekonomiye kazandırılacak atıkların ayrı toplanması be bireysel olarak atık üretiminin azaltılması konusunda özenli çalışmalar yürütülmektedir. Bu hassasiyetlerin Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimize Hacettepelilik ruhu ile birlikte kazandırılması bu söyleşinin temel hedefi olup söyleşide; atık kavramı, nelerin atık olduğu, hangi atıkların geri kazanılabildiği ve Hacettepe Üniversitesi Yerleşkelerinde Atık Yönetimi çalışmalarından bahsedilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Dilara Tüfekçioğlu

Hayatımızı kolaylaştıran, yaşamın bize sunduğu güzellikleri görmemizi sağlayan sihirli sözcüklerin farkına varma.

Öğr. Gör. Meltem Demir

Kimseyi geride bırakma!” mottosuyla yola çıkarak “Binyıl Kalkınma Hedefleri”nde eksik kalan unsurların da tamamlanması ile oluşturulan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Ajandası daha iyi bir dünya için birbiriyle bağlantılı 17 hedef ortaya koyarak tüm dünyayı iş birliğine çağırmıştır. Bu amaçlara ulaşılabilmesi ise sadece devletlerin iş birliğiyle değil, başta bireylerin ve toplumların ve de diğer devlet dışı unsurların da çabalarıyla mümkün olacaktır. Bu modülde 2030 yılına kadar erişilmesi hedeflenen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”na (SKA) odaklanılacak ve bireyler olarak nasıl katkı yapabileceğimiz tartışılacaktır.

Doç. Dr. Pınar Gözen Ercan

Etkinlik kapsamında;

 • İlk yardımın önemi
 • İlk yardımın tanımı ve amaçları
 • İlk yardımcının özellikleri
 • İlk yardım gerektiren durumlar
 • İlk yardım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar.

Doç. Dr. Melek Serpil Talas
Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Özdemir Köken
Dr. Çiğdem Canbolat Seyman
Dr. Burcu Duluklu

Bu ders kapsamında kadın erkek eşitliği konusunda öğrencilerde farkındalık yaratmak, üniversite ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve eğitim yaşamında cinsel taciz ve cinsel saldırı konusundaki temel bilgileri üniversiteye başlayan öğrencilerle paylaşmak hedeflenmiştir.

Prof. Dr. Nüket Paksoy Erbaydar

Travma ve zorlu yaşantılardan sonra kişilerin başa çıkma becerileri hakkında bilgi verilecektir.

 • Zorlu yaşam olayları: Afetler, krizler, travmalar
 • Duruma gösterilen tepkiler
 • Risk ve koruyucu
 • Önleyici faktörler
 • Olumsuz tepkilerle başa çıkma ve iyilik halini sürdürme: öz bakım becerileri

Prof.Dr. Türkan DOĞAN

Türkiye zengin bitki çeşitliliği, farklı habitat, geniş bir topografya ve iklim yelpazesinin yanı sıra coğrafi olarak Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi gören birçok eski uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu uzun tarihi süreç boyunca bitkiler, beslenme ve tedavi amaçlı yoğun bir şekilde kullanılmıştır.

Bu söyleşi kapsamında sahip olduğumuz kültürel mirasın ve doğal zenginliğin halk sağlığı üzerindeki önemi ve sağladığı etkiler bahsedilmektedir. Ayrıca doğal kaynakların, günümüzdeki yeni ilaç araştırma ve geliştirme sürecinde nasıl bir olanak sağladığı değinilmektedir.

Prof. Dr. İ. İrem ÇANKAYA

İçinde bulunduğumuz ‘Antroposen’, yani ‘insan çağında’ gezegene ve üzerindeki tüm canlılara karşı olan sorumluluklarımız artmakta ve ‘sürdürülebilirlik’, ‘gezegensel sağlık’, ‘ekonomik ve toplumsal refah’ gibi kavramlar giderek önem kazanmaktadır. Üniversitenin geleneksel olarak eğitim ve araştırma odağındaki iki amacına, bir üçüncü amaç olarak toplumsal katkı misyonu eklenmiştir. Üniversiteler ‘fildişi kulelerinden’ inip topluma ulaşmaya ve katkı sağlamaya davet edilmektedir. Üçüncü misyonun iki ana önceliği vardır: akademik bilgi ve deneyimin güncel toplumsal ve ekonomik sorunlara çözüm sağlamak için kullanılması; kamu, sanayi ve sivil toplum işbirliği ile bilgi ve teknolojinin toplumun faydasına olacak hizmetlere yönlendirilmesi.

Bu söyleşide üçüncü misyonun amaçları, eğitim ve araştırma ile ara yüzleri, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile nasıl ilişkilendirildiği ve de beklenen toplumsal etkinin nasıl değerlendirilebileceği gibi konular Üniversitemizin yürütmekte olduğu toplumsal katkı faaliyetlerinden örnekler verilerek tartışılacaktır.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver

Bu interaktif söyleşide kaygıyı tanımlayarak hem öğrencilik hayatına hem de kişisel gelişim yolculuğuna etkilerine bakacağız. Daha sonra MacLean’ın Üçlü Beyin Teorisinden yola çıkarak bilgi ve örnekler verilecek ve bu teorinin kaygı uzerindeki etkileri tartışılacaktır. Konuşmanın sonunda öğrencilerin yurtdışı deneyimlerinde yaşadıkları yabancı dil konuşma kaygısına da değinilerek bunları aşmak konusunda örnekler tartışılacaktır.

Öğr. Gör. Yasemin Yelbay Yılmaz

Üniversite süreci akademik, sosyal ve duygusal değişimlerle birlikte yetişkinliğe geçiş sürecidir de. Romantik ilişki, özel biriyle özel bir iletişim kurma, ortak etkinlikler buluşma, özel bir ilişki sürdürme, yalnızlık hissini azaltma, zamanını hoşça geçirme gibi pek çok açıdan gelişime katkı getirmekte ve olgunluğa giden yolda bireylere destek sağlamaktadır. İlişki içerisindeyken ne yaşadığımızı fark etmenin ön koşulu onu tanımlayabilmektir. Bu nedenle bu söyleşinin temel amacı romantik ilişkide istismar kavramını ve romantik ilişkide duygusal istismar gösterge ve işaretlerini öğrenmektir. Ardından yakın ilişkide sınır kavramına ve sınır koyabilmek için gerekli becerilere değinilecektir.

Öğr. Gör. Dr. Dilek Avcı

Gıda “canlıların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan maddeler” şeklinde tanımlansa da, günümüzde hayatta kalmanın yanı sıra birçok açıdan da insanların yaşamını etkilemektedir. Bu söyleşide, yaşam için büyük öneme sahip gıdanın milattan önce başlayan ve günümüze kadar gelen hikayesiyle birlikte bu hikayede insanların rolü, tercihleri ve bununla birlikte değişen gıda endüstrisine değinilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Cemile YILMAZ

Meslek etikleri, çeşitli meslek ya da uğraşı alanlarında karşılaşılan etik sorunların farkına varılmasının bir sonucu olan ve bu sorunları gidermeyi ya da azaltmayı amaçlayan çabaların sonucu olarak ortaya çıkan bilgisel ve pratik etkinliklerdir. Meslek etiği, bir meslekle ilgili neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirleyen, o meslekle ilgili birtakım davranış kuralları (etik kurallar) oluşturan ve mesleğe mensup kişilerin bu davranış kurallarına uymasını zorunlu kılan, uymayanları meslek örgütleri aracılığıyla etik yaptırımlara tabii tutan, kimi zaman meslekten çıkaran, hizmet ideallerini koruyan ilkeler bütünüdür. Bu anlamda her mesleğin kendine özgü etik ilkeleri vardır; tıp etiği, basın etiği, siyaset etiği, hukuk etiği, mühendislik etiği, iş etiği, ticaret etiği…

Meslek etiklerinin yanıt aradıkları soru, “insanların belirli bir mesleği yaparken genel olarak ne yapıp ne yapmamaları gerektiğine” ilişkin sorudur; yani belirli bir tek tip durumda yapılması ya da yapılmaması gerekeni soran sorudur. Kısaca etik ve legal normlarla ilgili sorulardır. Meslek etiği ilkelerinin şu yararları vardır:

 • Meslektaş baskısı sağlayarak, meslek üyelerini etik davranış göstermeye motive eder.
 • Meslek üyelerine doğru ya da yanlış eylemleri konusunda daha tutarlı ve kararlı bir rehberlik sağlar.
 • Belirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda meslek mensuplarına rehberlik eder.
 • Yönetici ya da patronların otokratik gücünü kontrol altında tutar, denetler.
 • Kurumların toplumsal sorumluluklarını tanımlar ve bu doğrultuda faaliyette bulunmaya motive eder.
 • Kurumun ya da mesleğin çıkarlarının gözetilmesini sağlar.
 • Mesleki etik, her zaman bir grubun eseridir. Mesleki etik grup onu koruduğu sürece yürürlükte kalabilen ve bireylere emreden, onları şu ya da bu şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan kurallardan oluşmuştur.

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken

Yükseköğretimde kalite güvencesi ve kalite kültürünün yaygınlaştırılması çalışmalarına yükseköğretim öğrencisinin paydaş olarak katılımı son derece önemlidir. Yükseköğretim öğrencilerinin, eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı faaliyetleri, uluslararasılaşma ve yönetim sistemleri konularında aktif rol almaları, hem kurumun hem de öğrencilerin gelişimine katkı sağlamaktadır. Bu ders kapsamında, kalite güvence sisteminin temel prensipleri açıklanacaktır. Öğrencilerin kalite güvence sistemindeki rolleri ve katkılarının neler olabileceği ile ilgili farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Volkan Sönmez

Hacettepe Sanat Müzesi Sıhhiye ve Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi
Hacettepe Üniversitesi T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı bünyesinde barındırdığı 2 önemli sanat müzesi ile öğrencilerinin ve sanatseverlerin 20 yy sanatıyla buluşmalarına olanak sağlıyor. Hacettepe Sanat Müzesi Sıhhiye’de, Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi de Beytepe’de zengin sanat koleksiyonu ile çağdaş sanat ve seramik örneklerin izlenebildiği üniversitemizin ayrıcalığını gösteren bir kültürel değer olarak yeni üniversite yaşamına katılan öğrencilerimizle buluşmayı bekliyor.

H.Ü Biyoçeşitlilik Müzesi : Biyosfer Müze
Milyarlarca yıllık Jeolojik ve Fosil materyalleri, rengarenk Mikroorganizmaları, çeşit çeşit Omurgasız Hayvanları , irili ufaklı Böcekleri, Kelebekleriyle; Anadolu’nun ve Dünya’nın farklı coğrafyalarından bitkileri, balıkları, sürüngenleri, kuşları, küçük büyük memeli hayvanları, hominidleri, primatları ile artık hazır. Gelip görmenizi bekliyor. Biyosfer Müze T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Müzeler listesinde kayıtlı, 4.000 m2’lik alanında oldukça zengin bir koleksiyonu kendisine özgü tasarlanmış, doğal taştan üç katlı binasında korumakta ve sunmaktadır. Müzemiz, bilim insanları ile doğaya, gezegene ve bilime ilgi duyan tüm insanlar arasında köprü kurarak, ilham verici bir buluşma alanı olarak hizmet etmektedir. H. Ü. Beytepe Yerleşkesi’nde kurulmuş olan Biyoçeşitlilik Müzesi: Biyosfer Müze, biyoçeşitliliğin önemi ve korunması için kamuoyu farkındalığı oluşturarak, ülkemizin çocuklarını ve gençlerini burada buluşturmak ve okul dışı-eğitime nitelikli katkı sunmak, arka planda da ulusal ve uluslararası araştırmacılara Anadolu’nun eşsiz ve zengin biyoçeşitliliğini çalışabilmeleri için kapsamlı bir altyapı sağlamayı amaçlamaktadır.